Ze zasedání Rady Českého sdružení klubů historie pivovarnictví

Autor: Petr Nahodil <p.nahodil(at)centrum.cz>, Téma: Sdružení klubů ČR, Vydáno dne: 21. 04. 2013

Dne 15. 3. 2013 se v Pardubicích konalo řádné zasedání Rady sdružení. Účastníky zasedání přivítal předseda Rady sdružení p. Petr Nahodil. Hostem zasedání byl prezident Slovenské asociace historie pivovarnictví p. Ing. Miloš Nutil.

Po schválení programu hlavní zprávu o činnosti za období od XI. konference klubů do současnosti přednesl předseda Rady sdružení. Seznámil přítomné s úspěchy v činnosti sdružení, vyjmenoval i nedostatky a problémy, které práci sdružení provázejí. Zejména velké problémy činí finanční zajištění vydávání časopisu Svět piva.Zde se neustále nedaří získávat dostatečný počet sponzorů (inzerentů) z řad pivovarů. Ve zprávě při hodnocení práce jednotlivých členů Rady sdružení vysoce ocenil práci šéfredaktora časopisu Svět piva p. Ing. Řehůřka, který se své práci věnuje opravdu s mimořádným nasazením a je příkladem pro ostatní mnohem mladší kolegy. Ve zprávě nastínil úkoly, které čekají sdružení v tomto roce. V té souvislosti uvedl, že nedobrá ekonomická situace se promítá i do sběratelské činnosti. V závěru své zprávy poděkoval Radě práci v uplynulém období a vyjádřil přesvědčení, že úkoly v nadcházejícím období se ctí splníme.

Dále seznámil přítomné pokladník p. Jiří Preclík se zprávou o hospodaření za rok 2012 a přednesl návrh rozpočtu na rok 2013, který byl Radou sdružení schválen. Vyzdvihl práci předsedy Rady v oblasti získávání finančních prostředků. Zejména prodejem etiket vydaných ve spolupráci s některými pivovary. Poté byla přednesena zpráva revizní komise, kterou přednesl jejích předseda p. Jan Hluchý. Konstatoval, že nebylo ve vedení účetnictví nalezeno nedostatků.

Dále byli přítomní seznámeni s informacemi od šéfredaktora časopisu Svět piva p. Ing. Řehůřka a distributora časopisu Svět piva p. Václava Skabroutha. Tento uvedl, že je velmi obtížné zajišťovat dostatečný počet etiket, které jsou vkládány do časopisu jako příloha. Při té příležitosti poděkoval p. Tinkovi (člen Rady), Ing. Řehůřkovi, kteří pravidelně dodávají etikety.

Pak následovalo doplnění sběratelského kalendáře na 1. pololetí 2013 a upřesnění termínů na 2. pololetí 2013. Dalším bodem programu byla diskuse, kde se řešily aktuální problémy v činnosti sdružení. V rámci diskuse vystoupil i prezident SAHP p. Ing. Miloš Nutil, který ve svém příspěvku pozdravil jednání Rady, informoval o probíhajících přípravách na 1. celosvětové setkání sběratelů pivních suvenýrů, které bude ve dnech 3.-6. října 2013 v Martině.

Po ukončení diskuse byl přednesen návrh usnesení z jednání Rady sdružení, který byl jednomyslně schválen. Jednání Rady sdružení ukončil předseda Rady p. Petr Nahodil, který poděkoval všem přítomným za aktivní přístup při dnešním jednání a zároveň přítomné pozval na pardubické setkání sběratelů.